بهزی

جست و جو در بهزی...

تولید برج های خنک کننده سرماک تهویه در تهران

تولید برج های خنک کننده سرماک تهویه در تهران

تهران

1707033866990.jpg

برج 40تن

به روز رسانی در: 1402/11/15

1706593662764.jpg

سرماک تهویه

به روز رسانی در: 1402/11/10

1706593019309.jpg

آب پخش کن

به روز رسانی در: 1402/11/10

1706524026215.jpg

برج خنک کننده

به روز رسانی در: 1402/11/09

1705748923284.jpg
1705748933375.jpg
1705748944692.jpg
1705748951523.jpg
1705748982509.jpg
1705748991575.jpg
1705749001690.jpg
1705749008727.jpg
1705749033104.jpg
1706009920402.jpg
1706009934294.jpg

برج خنک کننده سرماک تهویه

به روز رسانی در: 1402/12/02