مشارکت ، اکتشاف و استخراج مواد معدنی

participation،exploration and mining of minerals