بهزی

جست و جو در بهزی...

اجزای اصلی در آبکاری الکتریکی

زمان مطالعه 1 دقیقه

اجزای اصلی در آبکاری الکتریکی
یک مجموعه آبکاری الکتریکی در واقع یک سلول الکتروشیمی است. بنابراین اجزای اصلی آن مانند سایر پیل‌های الکتروشیمیایی عبارت‌اند از: آند کاتد حمام الکترولیت در این روش جسمی که قرار است آبکاری شود، به قطب منفی منبع جریان متصل می‌شود. با این شیوه اتصال، جسم به کاتد تبدیل می‌شود و سطح آن محلی برای تجمع الکترو‌ن‌ها خواهد بود. پس کاتد در آبکاری الکتریکی جسم آبکاری شونده است. آندها در فرآیند آبکاری الکتریکی دو نقش اساسی دارند: یون‌های فلزی مورد نیاز را تامین کنند. مدار الکتریکی را تکمیل کنند. در آبکاری الکتریکی آندهای مورد استفاده می‌توانند از نوع مصرفی و یا غیر مصرفی باشند. آندهای مصرفی با انحلال در الکترولیت، بیشتر یون‌های فلزی مورد نیاز برای پوشش‌دهی را فراهم می کنند. بنابراین در این صورت، آند مصرفی باید از جنس فلز رسوبی تهیه شود. باید دقت داشت که فقط فلزاتی که بتوانند از محلول‌های آبی نمک‌هایشان احیا شوند، می توانند به صورت پوشش بر سطح فلز دیگر رسوب کنند. در صورتی که از آندهای غیر مصرفی مانند سرب و یا کربن استفاده شود، میزان یون فلزی مورد نیاز برای پوشش‌دهی باید به طور مکرر با افزودن نمک‌های فلزی در حمام الکترولیتی تامین شود. البته این نوع آندها چندان در فرآیند آبکاری متداول نیستند.
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.